Traprenovatie vlaanderen laagste prijs

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Stairsworld
Ondernemingsnummer: 0778.523.978ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil
aangaan;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of eenieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat
of wil aangaan;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of
halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de
overeengekomen zaken en/of het werk;
De overeenkomst, aanbieding, levering of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrekking
hebben op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt
verstaan:
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en
correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten,
benodigd voor het juist monteren van de zaak;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en
muren en het verwerken van tegels.


ARTIKEL 2 - De geldigheid
Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de ondernemer en de afnemer, die
door de aankoop uitdrukkelijk bevestigt voorafgaand aan de aankoop deze algemene voorwaarden te
hebben gelezen, begrepen en aanvaard.


ARTIKEL 3 - Intellectueel eigendom
De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor
op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters,
stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te
worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot
waarborging van zijn rechten.
Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de
door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.
Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten
op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder
toestemming van de ondernemer, of hieraan afbreuk te doen.


ARTIKEL 4 - De offerte
Alle offertes zijn gedurende 60 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij
zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten
en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de ondernemer te
informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen
beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
Door ondertekening van de offerte erkent de afnemer voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp
van de offerte. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de
overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
De afnemer moet de ondernemer in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te
voeren. Indien op de afnemer ter zake specifieke verplichtingen rusten, zal de ondernemer de afnemer
daarop uitdrukkelijk wijzen.


ARTIKEL 5 - De overeenkomst


Een voorschot
De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een voorschot te vragen van 25% van de totaalprijs.
Prijswijziging
Indien na het sluiten van een overeenkomst met een afnemer maar voor de op- of aflevering een
wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs,
behalve wanneer de prijswijziging gebeurt op basis van uitsluitend elementen die niet afhangen van
de wil van de ondernemer.


Eigendomsvoorbehoud
De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer
de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet gerechtigd de zaken
aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn
te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente
en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.
De ondernemer is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, gerechtelijke
reorganisatie aanvraagt, diens faillissement is uitgesproken of collectieve schuldbemiddeling op hem
als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard, om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


Voorrijkosten
De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de
overeenkomst is afgesproken.


ARTIKEL 6 - De levertijd
Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet
zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen. De
ondernemer heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt
vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen. Bij overschrijding
van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren.
Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van
een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele
prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend, onverminderd evenwel de
toepasselijkheid van artikel 5.
De ondernemer is gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig direct en bewezen verband
met de overschrijding van de nadere termijn staat, dat zij haar mede gezien de aard van de
aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.


ARTIKEL 7 - Rechten en plichten van de ondernemer
De ondernemer levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de
overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en
naar de bepalingen van de overeenkomst uit. De onderneming is enkel belast met een
inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend
verstrekt. De ondernemer neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de
daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn
ten tijde van de levering/uitvoering.


ARTIKEL 8 - Rechten en plichten van de afnemer
De afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te
verrichten.
De afnemer zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde
goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van
de leidingen.
De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden
verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden
deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de afnemer niet aan
zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en
redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor
zijn eigen rekening.
De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
De afnemer stelt de ondernemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het
gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en
risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer tekort is geschoten in het
uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen
voor diens rekening.
De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen
die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin
van dit lid ontstaat, dient de afnemer de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen. De afnemer
zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen
andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts,
voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering
mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden
uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld
in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor de ondernemer verbandhoudende schade
te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.
De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de
ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke
zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.
De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van
bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.


ARTIKEL 9 - De opslag van zaken
Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet
worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet
wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De
ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere
aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer:
        a) nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare
             schade en redelijke kosten in rekening brengen;
        b) dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in
             opslag houden;
        c) indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de
            ondernemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden lastens de afnemer te beschouwen als
            bedoeld in artikel 12.
In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te
handelen zoals bovengenoemd voorzien.
Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de zaken maximaal drie maanden
in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening
worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de
opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.
Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de
overeenkomst geacht te zijn ontbonden lastens de afnemers als bedoeld in artikel 12, waarbij in
redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten bijkomend door de ondernemer in rekening
mogen worden gebracht. Alvorens de ondernemer hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen
hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de afnemer mede te delen.
Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer in geval van een consumentenkoop
voor zijn rekening door verzekering gedekt.


ARTIKEL 10 - Het vervoer en de beschadiging bij aflevering
In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken
door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken
door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame
verzekering.
Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het
ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen
gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit
door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk
waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer te melden.


ARTIKEL 11 - De betaling


Koop, verkoop en aanneming van werk
Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk,
geschiedt in principe onder de algemene conditie:
• bij het geven van de opdracht 25% betaling
• bij op– of aflevering 75% betaling


De restbetaling van 75% dient integraal bij op– of aflevering te gebeuren. Partijen kunnen schriftelijk
overeenkomen om van deze betalingsconditie af te wijken. Betaling omvat bijschrijving van het
verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip
van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
De ondernemer die een levering in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling
van het geleverde te vorderen.


Betalingtermijn van factuur bij koop en aanneming van werk
Betaling van een factuur of deelfactuur dient plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na ontvangst dan wel
8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Niet-tijdige betaling bij koop en aanneming van werk
Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van
rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 %
van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig
is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de algemene wettelijke
interestvoet, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand
wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden
aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te
worden gebracht van de hoofdsaldi.


Opschorten betalingsverplichting bij koop en aanneming van werk
De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in
redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn
verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.


ARTIKEL 12 – Herroeping, annulering, ontbinding
Een herroeping, annulering en een ontbinding hebben gemeen dat zij tot een beëindiging van de
contractuele relatie leiden. De aard en toepassingsmodaliteiten zijn echter verschillend.


Herroeping
Binnen 14 dagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van het koopcontract,
heeft de consument het recht om zonder opgave van redenen en zonder kosten zijn aankoop te
herroepen, op voorwaarde dat hij de onderneming hiervan bij een ter post aangetekende brief op de
hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument ana dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het
in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het
verstrijken ervan.


Annulering
Bij annulering wenst één der partijen een einde te maken aan de overeenkomst, los van enige
wanprestatie.
In zo’n geval is deze partij een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 10% van hetgeen de afnemer
bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de
overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt
50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al
van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft,
kan plaatsvinden. De genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat
zijn schade groter is.


Ontbinding
Bij ontbinding wenst één der partijen een einde te maken aan de overeenkomst, omwille van een
wanprestatie van de andere partij.
De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst met de afnemer te allen tijde, met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke machtiging, en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden
in de volgende gevallen: (a) indien de afnemer, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft de tijdige en
behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit te
voeren; (b) indien de ondernemer gegronde redenen heeft om te twijfelen dat de afnemer zijn
verplichtingen jegens de ondernemer wel zal nakomen; (c) ingevolge artikel 9. In geval van
ontbinding lastens de afnemer is de afnemer aan de ondernemer een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van 10% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten
betalen. In deze vergoeding wordt geacht te zijn besloten de kosten zoals deze zijn opgenomen onder
artikel 9. Partijen aanvaarden deze vergoeding als zijnde de potentieel voorzienbare schade in hoofde
van de ondernemer op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, doch aanvaarden tevens het
recht voor de ondernemer om een hogere werkelijk geleden schade te vorderen. In geval van
ontbinding worden alle vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
De afnemer heeft het recht om de overeenkomst met de ondernemer te ontbinden ingeval van een
zware fout, bedrog of fraude in hoofde van de ondernemer. Indien de afnemer zijn ontbindingsrecht
wenst uit te oefenen, dient hij de ondernemer daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen
binnen een redelijke termijn na de kennisname van de omstandigheid die tot de ontbindingsbeslissing
aanleiding heeft gegeven en met de nodige stavingstukken. In geval van een rechtmatige ontbinding
lastens de ondernemer is de ondernemer aan de afnemer een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van 10% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten
betalen. Partijen aanvaarden deze vergoeding als zijnde de potentieel voorzienbare schade in hoofde
van de afnemer op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.


ARTIKEL 13 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het
werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk
zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden
en leveringen, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.
Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet
wordt uitgevoerd.


ARTIKEL 14 - Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht
Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van
de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen
ontheven.
Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend
onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige
inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst
alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen
partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel
respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid
gemaakte kosten.


ARTIKEL 15 – Conformiteit, klachten en garantie


Conformiteit
De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst
bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover
dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet
voldaan, dan heeft de afnemer, in deze volgorde, recht op kosteloos herstel respectievelijk
vervanging, en indien dit niet mogelijk is, op prijsvermindering.


Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven zijn, met
bijhorende stavingstukken.
De afnemer moet alle klachten, indien de gebreken zichtbaar zijn, binnen 2 maanden na levering of
plaatsing melden aan de onderneming door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe
van verval.
De afnemer moet alle klachten, indien de gebreken verborgen waren, binnen 2 maanden vanaf de dag
waarop het gebrek werd vastgesteld melden aan de onderneming door middel van een aangetekend
schrijven, en dit op straffe van verval. Indien het gebrek zich voordoet na 6 maanden na levering,
dient de afnemer te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering.
De afnemer dient de onderneming, op straffe van verval, in staat stellen om een deugdelijk onderzoek
in te stellen.
Indien na onderzoek is gebleken dat de klacht gegrond is, verkiest de afnemer een kosteloze
herstelling of vervanging. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, heeft de afnemer het recht een passende
prijsvermindering te vragen.


Garantie
Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer,
geldt deze garantie ook voor de afnemer. Indien de ondernemer een verdergaande commerciële
garantie geeft, gelden deze garantiebepalingen en zullen eventuele afwijkende bepalingen voorrang
hebben op voormelde algemene bepalingen.
Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van
de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer
te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden
en oordeelkundig wordt behandeld. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid,
structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende,
gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding
beperken of uitsluiten.


ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid
Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen,
is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer
niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan
bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking
van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog
of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door de
ondernemer is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet
door de ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voordat met de uitvoering van de
werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de
vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te
voeren.


ARTIKEL 17 – Belgisch recht
Deze algemene voorwaarden worden exclusief beheerst en moeten geïnterpreteerd worden
overeenkomstig het Belgische recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.